22.5.2015 | Kategorie: Články

Problematika evidence majetku, jeho správy, údržby a prevence je nedílnou součástí řízení v každém ekonomickém subjektu. Proto se spo­lečnost HSI, spol. s r.o., od začátku své existence (r. 1992) snaží tuto oblast svými aktivitami plně podporovat a nabízí svá IT řešení v podobě účelových specifických systémů. Tou specifikou je využití geoinformatiky a souřadnicové loka­lizace sledovaných objektů. Uvedená orientace je velice významná, neboť řadí společnost HSI mezi nejúspěšnější firmy v oboru dodávající náročná řešení. Těmi se ve výše uvedeném kontextu myslí provozně-technické informační systémy (PTIS), informační systémy pro správu majetku (ISSM/CAFM) a geografické informační systémy (GIS). Rozdíly mezi jednotlivými sys­témy jsou odborníkům pravděpodobně známy, zjednodušeně řečeno GIS se stará o polohu objektů a zařízení s využitím lokalizačních atri­butů a s možností topologických analýz, PTIS o technický a provozní pasport zařízení a ISSM o procesní a organizační rámec sledovaných objektů, předmětů a zařízení.


Zákazník mění své potřeby

Již od počátku souvisely aktivity HSI s potřebami jejich zákazníků a možnostmi informačních techno­logií. Jako příklad lze uvést společnost Chemopetrol Litvínov (devadesátá léta minulého století), dnes UNIPETROL RPA, s. r. o. V oněch devadesátých le­tech, kdy byl tehdejší státní podnik transformován do řady společností, bylo potřeba hlavně vědět, kde to je, co to je a koho to je. Vznikl tak systém ISÚ - Informační systém o území (areálu), tj. GIS. Později bylo potřeba znát, k čemu a jak to slouží, takže se k sledovaným objektům a zařízením dotvářel technický a provozní pasport. A nakonec v roce 2002 byl u zákazníka implementován systém AMI (aktiva, majetek, informace) - systém pro podporu činnosti facility managementu, začaly se tedy sle­dovat i místnosti v budovách, jejich vybavení, jejich vytížení, možností nájmu, energetická vybavenost a jejich organizace správy.

Samotná rozhodnutí o aplikaci konkrétního řešení vychází z dlouhodobé snahy HSI nabízet služby, které pomáhají zákazníkům řešit jejich ak­tuální potřeby, zefektivnit jejich procesy a šetřit jejich provozní náklady. Tuto snahu pak podpořit vhodnou skladbou produktového portfolia. Vztahy se svými zákazníky tak společnost buduje na bází partnerství, odborností, garance a operativnosti. Právě tyto vlastnosti rozhodly o tom, že někteří zákazníci po roce 1989 přijali riziko, že v prvo­počátcích nasazování jednotlivých geograficky orientovaných technologií zvolili právě firmu HSI jako implementátora, a to í přesto, že do té doby byla implementace těchto technologií známa pouze v zahraničí.
POTŘEBA ŘÍDIT SVŮJ MAJETEK

Dnes už je situace jiná, nerozhoduje technologie nebo platforma, nýbrž fenomény jako: skutečné plnění potřeb zákazníka, přidaná hodnota nabí­zeného řešení, rychlá návratnost investic a v ne­poslední řadě integrovatelnost do celkového infor­mačního zabezpečení společnosti. Příkladem může být právě již zmíněný systém AMI, s kterým má společnost velice slušnou bilanci na trhu IS správy majetku, např. je stěžejním systémem ve společ­nosti Severní energetická, a. s., která v rámci svého vzniku v roce 2013 se rozhodla využít zkušeností s tímto systémem ve skupině Czech Coal a převzít jej do svého interního zabezpečení IT, dobrou bilanci má systém také v resortu školství.

Komplexní řešení systému AMI pomáhá uživate­lům vytvořit jednotné a transparentní informační prostředí, ve kterém jsou data správy majetku a data údržby, dokumenty, technické informace a další podniková data o majetku operativně k dispozici v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku.

Systém AMI tak dokáže poskytnout indicie k řadě relevantních otázek typu: Jak co nejefektivněji spravovat firemní majetek? Proč jsou informace o majetku a jeho aktuálním stavu neaktuální, ne­úplné a nepřesné? Jsou náklady na údržbu majetku vynaloženy efektivně? Jaký je vztah zaměstnanců a nájemců k majetku společnosti? Jak efektivně řídit provoz majetku?


POTŘEBA DOSÁHNOUT EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI A ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ


Další oblastí je ochrana majetku v rámci inves­tiční činnosti. Příkladem je automatizace zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítí. Tuto činnost znají velmi významně správci inženýrských sítí. Ročně žádá u každého správce technické a dopravní infra­struktury o vyjádření řádově stovky a tisíce žadatelů z řad zejména stavebníků, projektantů a investorů.

Systém VEST, který společnost HSI nabízí, je v podstatě portálem pro stavební veřejnost, má velmi pozitivní ekonomické parametry, např. ná­vratnost investice bývá kratší než jeden rok, míra výnosností ROI bývá vyšší než 35 a šetří až 95 % nákladů spojených s agendou poskytování vyjá­dření. Také stavební veřejnost získává významné benefity, např. možnost doručení veškerých po­třebných údajů ve velmi krátké době a v elektro­nické podobě, aniž by bylo nutné osobně navštívít pracoviště poskytovatele dat. Navíc je systém plně automatický a např. u společností 02 Czech Repub­lic a.s. nebo ČEZ, a. s., dosahuje dlouhodobě stupeň automatizace hodnoty vyšší než 95 %. Není proto náhodou, že implementace systému VEST u obou společností získala nejvyšší ocenění v rámci sou­těže IT Projekt roku. Odborná porota z řad České asociace manažerů úseků informačních technolo­gií (CACIO) vyzdvihla zejména unikátnost řešení a dosažení významných benefitů v oblasti ochrany majetku a zjednodušení stavebních a územních řízení. Nyní je systém VEST úspěšně implementován také ve společnosti PRE, a. s.

Dalším důkazem, jak mohou geografické přístupy v provozně-techníckých systémech zefektivnit interní procesy, je systém pro plánování terénních pracovníků, který byl např. implementován ve spo­lečnosti ČEZ. Plánování a kontrola činnosti terénních pracovníků je dlouhodobým a nekonečným proce­sem. Hlavním cílem řešení je zpřehlednění situace rozdělování pracovních příkazů na mapovém pod­kladě a možnost jejich automatického definování pořadí v příslušném dni. Dalším přínosem řešení je geografická vizualízace umístění příkazů, což má za cíl eliminaci lokální neznalosti techniků a rozšíření oblastí, kterou mají na starosti. Díky této aplikaci systému se zpřesňuje evidence a kontrola ujetých kilometrů při samotné realizaci. Řešení je na bázi online komunikace mezi mobilními jednot­kami a centrální aplikací.

POTŘEBA MOBILITY


Jiným příkladem propojení lokalizační Infor­mace a provozní složky dat je využití mobilních zařízení. Technologická pracoviště správců Inže­nýrských sítí generují velké množství nezbytných provozních dat. Tato data jsou důležitá nejenom pro monitoring stavu technologie (úniky, ztráty, dopouštění, fyzikální vlastnosti, frekvence, spo­třeby médií atd.), ale i pro fakturaci dodaných energií. Zmíněné hodnoty jsou v dnešní době již částečně získávány automaticky. Stále však existuje významný objem měřených veličin, které je nutné sledovat a zaznamenávat ručními odečty. Tyto jsou prováděny během fyzické návštěvy a kontroly technologického zařízení. Hodnoty jsou zapisovány do papírových dokumentů a následně na pracovišti přepisovány do některého ze systémů IT. Firma HSI proto nasazuje webové řešení sběru dat, kde jsou data zapisována pomocí webového rozhraní přímo do konsolidované databáze měřených hodnot. Následně je implementováno mobilní řešení sběru dat, které doplňuje funkčnosti webové aplikace sběru dat. Dalším krokem k vyšší automatizaci bývá nasazení mobilního řešení tak, aby bylo možné provést zápis měřených hodnot z místa odečtu rovnou do centrální databáze, což přináší odstra­nění mezičlánku ručního přepisu dat. Navíc dochází ihned k zápisu naměřených hodnot do databáze s možností jejich okamžité kontroly. V případě současného automatického měření lze tak po­hotově provádět kontroly správnosti odečtených hodnot. Tím lze vytvářet okamžitou a komplexní Informaci o stavu sítě (provozní hodnoty, podklady pro fakturaci atd.). Mobilní řešení od společnosti HSI už využily např. THMÚ, s. r. o., Teplárna Stra­konice, a. s., ad.

POTŘEBA SPRÁVNĚ INVESTOVAT


V současné době, kterou charakterizuje nízká ekonomická dynamika, jsou vybrané výše uvedené přístupy vedoucí k inovaci činností, intenzifikaci procesů a šetření nákladů velice potřebné. Společ­nost HSI si cení důvěry svých zákazníků, kteří využí­vají jejích služeb, a věří, že její praktická zkušenost a znalost reálných přínosů při zavádění nových IT systémů může být právě tou přidanou hodnotou, která umožní zákazníkům efektivně investovat.

Ing. Ladislav Bečvařík,
jednatel a ředitel společnosti HSI


Publikováno v časopise SVĚT PRŮMYSLU v březnu 2014