15.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. zahájila v loňském roce prostřednictvím Geoportálu poskytování nových služeb pro odbornou veřejnost – především pro projektanty a dodavatele staveb. Automatizovala procesy poskytování podkladů pro zpracování a zpětné převzetí a kontroly jak projektové dokumentace, tak i dokumentace skutečného provedení staveb. Dochází tak k dalšímu urychlení zpracování dokumentace a to přispívá k rychlejšímu připojení zákazníků k distribuční síti. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na adrese: https://geoportal.cezdistribuce.cz.

 

Geoportál spuštěný již v roce 2012 umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat rychle a pohodlně data a informace o existenci energetických sítí i dalších územně analytických podkladů prostřednictvím internetu. V první etapě implementace – nasazení Geoportálu, byly řešeny především oblasti datových a legislativních výstupů, které společnost ČEZ Distribuce, a.s., jako správce technické infrastruktury, má za povinnost dle legislativy poskytovat.

Projekt „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ (RDF DSPS), který jsme realizovali společně s firmou HSI, spol. s r.o., probíhal od druhého čtvrtletí roku 2014, jako druhá etapa rozvoje Geoportálu. Jeho cílem bylo rozšíření stávajících modulů Geoportálu pro komunikaci s odbornou veřejností o oblasti:

  • automatizované poskytování dat projektantům a zhotovitelům dokumentace skutečného provedení staveb z ESRI Geodatabáze
  • automatizované přebírání zpracované dokumentace a import dat do provozní ESRI Geodatabáze

Projekt spočívá v automatizaci datových vstupů dokumentace energetických staveb do informačního systému GIS zejména u atributové části dat (výbava podpěrného bodu, technická data kabelů), kterou zhotovitelé dokumentace předávají. Projekt zlepšuje proces zpracování dokumentace (projektovaného i skutečného provedení stavby)v lince automatizované kontroly, vizuální kontroly, doplnění dat a podpory dílčích kroků automatizovaného importu dat do GIS.

NAROČNÉ TESTOVÁNÍ
Principiálně složitým zadáním bylo vyřešit požadavek navazujících systémů pro výpočty sítí (JVS) a zejména pro jejich řízení (DŘS), a to současné zobrazení stávajícího provozovaného stavu distribuční sítě a stavu budoucího, tedy projektovaného na stejné pozici. Projektovaný stav se pak mění na provozovaný okamžikem uvedení do provozu.
 

Z důvodu nepřeberných variant propojení prvků distribuční sítě bylo testování velmi náročné, probíhalo v mnoha opakovaných kolech a to posunulo start pro odbornou veřejnost o půl roku. Společně s dodavatelem HSI jsme vyvinuli maximální úsilí pro řešení nových problémů, z nichž nejsložitější oblast byla „alternativní kresba“, tedy společné zobrazení současného a budoucího stavu distribuční sítě.
Celkový počet projektů změn či úprav distribuční sítě se ročně pohybuje okolo 17 tisíc a drtivá většina zahrnuje, jak projektovou dokumentaci, tak dokumentaci skutečného provedení stavby. Objem zpracovávaných dat je tedy značný a kvůli požadovanému zapracování i projektové dokumentace na hladině nízkého napětí se násobí. 

O NOVOU SLUŽBU JE ZÁJEM
Po celou dobu realizace projektu byly stávající služby funkční a klienti ČEZ Distribuce, a.s. nebyli omezeni. Vzhledem k rozsahu požadavků, které Geoportál obsluhuje, bylo v rámci projektu nezbytné upravit a aktualizovat i některé stávající komponenty. V současné době denně projektanti stahují datové sady pro projektovou dokumentaci v novém datovém formátu RDF a máme již i projekty, které jsou v novém formátu dokončeny, předány a zpracovány Geoportálem.


 

KAŽDOROČNĚ STOUPAJÍ POČTY ŽÁDOSTÍ
V letech 2010 – 2011, kdy probíhala implementace Geoportálu, byly počty zpracovávaných sdělení k existenci sítí okolo 75 tisíc ročně. Za rok 2015 je to již více jak 145 tisíc, což je nový rekord. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o další, více jak 13-ti procentní nárůst. S takovým nárůstem jsme v době implementace ani v optimistických scénářích nepočítali.

KVALITA A PŘESNOST DAT JAKO JEDEN Z CÍLŮ
V současné době probíhá stabilizace prostředí Geoportálu pro zavedení povinnosti předávání dat v novém prostředí i formátu RDF. Předpokládáme, že externí trh, naši dodavatelé a projektanti budou mít dostatek času naučit se s novými nástroji pracovat. Nové služby v projektu rozvoje Geoportálu mění rozsah a formát předávaných dat i automatizaci vstupů do systému TE-GIS, kde jsou evidovány technické informace o prvcích distribuční sítě, jejich poloze a propojení. Přechod na nový rozšířený datový formát v plném rozsahu předpokládáme v závěru roku 2016 pro dokumentaci skutečného provedení staveb a polovinu roku 2016 pro projektovou dokumentaci. Z pohledu procesu Správy dat o síti v ČEZ Distribuce, a.s. probíhá nyní projekt Upgrade GIS na novou verzi, který bude vyžadovat značnou pozornost a kapacity našich pracovníků. 


Ing. Zbyněk Businský
vedoucí odboru Správa dat
o síti ČEZ Distribuce, a.s.

 


profil společnosti
 

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. 
Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.

Cílem společnosti je zajišťovat  plně funkční roli výkonného správce aktiv distribuční soustavy v oblasti své působnosti. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je bohatá tradice a know-how převzaté z dřívějších regionálních energetických společností a podporované odpovídajícím technickým i personálním zázemím.
 

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016