11.5.2015 | Kategorie: Články

Řešení ProGIS představuje sadu komponent pro vytvoření komplexního geogra­fického informačního systému využívajícího technologii ArcGIS od Esri. Původně byl ProGIS vytvořen jako obecný základ pro realizaci složitých analytických a provozních úloh a požadavků z oblasti energetiky a evidence, správy a údržby distribučních síti. Jedná se tedy o úlohy, kde nelze použít dostupné běžně distri­buované šablony pro vytváření především webových úloh. Díky zobecnění jej lze však využít i v jiných oblastech, kde jsou takovéto úlohy potřeba. ProGIS je založen na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy lze dle potřeb zákazníka využít komponenty těžkého či lehkého klienta pro práci na PC, či pomocí mobil­ního řešení provádět sběr dat a jejich editaci přímo v terénu. ProGIS lze dále snadno konfigurovat a následně začlenit do jakékoliv stávající IT infrastruktury.

ProGIS pro Desktop

Aplikace ProGIS určená pro prostředí ArcGIS for Desktop reprezentuje funkční rozšíření této nos­né platformy. Aplikace poskytuje řadu úloh a funkčností, které v ArcGIS for Desktop neexis­tují, nebo nabízí stávající funkce v podobě, která je pro uživatele komfortnější a umožňuje řešit vybrané úlohy mnohem efektivněji. Funkčnost ProGIS určená běžnému uživateli je integrována do „mapového" prostředí ArcMap. Naproti tomu konfigurační nástroje ProGIS, jejichž prostřed­nictvím lze ovlivňovat chování funkčnosti apli­kace a jsou určené pro správce aplikace, jsou integrovány do „konfiguračního" prostředí ArcCatalog.

Jedná se o sadu nástrojů pro prohlížení prvků a záznamů grafických i negrafických tabulek, jejich vytváření, editaci a kontrolu. Oproti stan­dardním nástrojům v ArcMap poskytují lepší vi­zuální rozhraní pro interpretaci a úpravu popisných dat prvků, efektivní podporu správy vazeb a vazebních objektů, podporu administrátorského nastavení úloh přiřazených položkám stromo­vé struktury formou kontextové nabídky v závis­losti na typu položky (prvek, negrafická tabulka, třída relací apod.) a např. na aktivitě editačního režimu (operace lokalizační, výběrové, editační apod.) a nastavení prezentace atributů (pořadí zobrazování, možnost skrytí, editovatelnost apod.), možnost vytváření prvků na základě předdefinovaných vzorů a další.

Efektivní práce je podporována nástroji ově­ření správnosti databázové integrity, doméno­vých hodnot prvků, pravidel zapojení prvků do geometrické sítě, pravidel vazeb a uživatelem nastavených pravidel.

Velmi významné jsou nástroje automatické kontroly a aktualizace atributů umožňující vstou­pit do vybraných geodatabázových operací a v je­jich kontextu provádět další požadované úlohy, např. kontrolu hodnot zadaných atributů či auto­matickou aktualizaci systémových atributů ap.

Dále podporuji definici opakovatelně použi­telných dotazů a přehledné zobrazování jejich výsledků. Běžnou rutinní práci uživatelů usnad­ňuje správa uložených objektů ve smyslu jejich ukládání a opětovné načítání z/do centrálního úložiště, což výrazně zefektivňuje práci i správu často používaných kompozic.

Administrátor systému má možnost definovat řadu klíčových nastavení ovlivňujících běh pro­středí i interakci uživatele se systémem. Lze zdě: nastavit např. parametry zobrazování a editace pro editačního klienta ProGIS (např. platné hodnoty, pořadí atributů, viditelnost a editovatelnost atributů, nastavení popisku... ), pravidla QA/QC kontroly a přiřazení automatických kontrol aktualizací k prvkům. Na uživatelské úrovni lze spravovat např. nastavení aktuálního režimu přichytávání pro editační operace. V je­ho rámci lze definovat vzájemné vazby tříd prvků pro přichytávání, včetně uplatňovaného režimu přichytávání.

Většinu konfiguračních nastavení lze pomoci nástroje XML Export / XMl Import uložit do souboru XML a později opět importovat zpět do systému.

ProGIS pro web

ProGIS pro web umožňuje přistupovat k datům prostřednictvím internetového prohlížeče a nad těmito daty provádět řadu jednoduchých infor­mačních či složitějších analytických operaci s možností výstupů formou tisku či exportů dat. Při vývoji aplikace byl kladen důraz zejména na tři hlavní zásady: jednoduchost ovládání, rychlost a současně i bezpečnost přístupu k datům. ProGIS je tedy řešen na jedné straně jako jednoduchý, uživatelsky přívětivý mapový klient, na druhé straně však nabízí řadu funkčností známých z desktopového prostředí ArcGIS for Desktop. Obsahuje jednak běžné funkce, jako je práce s ma­pou, dotazování nad zpřístupněným datovým fondem, výběry a lokalizaci prvků, ale současně i pokročilé funkčnosti, jako jsou např. prostorové dotazy, vytváření kresby, editace, exporty dat aj.

Často využívané jsou nástroje pro tvorbu výstupů – jedná se o nástroje pro tisk mapy, které umožňují připravit výkres a vyexportovat zobrazenou situaci (například i včetně grafic­kých poznámek a výběru prvků) do PDF či PNG souboru. Dále je v ProGIS implementována pod­ pora exportu přímo z datového okna (analogie atributové tabulky v ArcGIS) včetně hodnot atributů prvků do formátu XLS. Pro zajištění větší interoperability a možnosti práce s daty v systémech CAD je v aplikaci zahrnut nástroj pro export do DGN. Samozřejmosti je také ex­ port dat ve formátu shapefile.

Výstup do uvedených formátů, zejména pak do DGN, je řízen na systémové úrovni editovatelným konfiguračním souborem.


Správa uživatelů

Jelikož je běžné, že je aplikace v rámci organiza­ce využívána širokým okruhem uživatelů, kteří mají různé požadavky a kompetence, umožňuje ProGIS uživatelům dle jejich rolí zobrazovat přednastavená systémová prostředí aplikace. Definice systémových prostředí provádí adminis­trátor systému v XML dokumentu, kde má mož­nost nastavit:
odkazy na mapové služby, ze kterých se pro­středí skládá
  • odkazy na dostupné nástroje a funkce
  • pomocné informace o prostředí, které mohou být využívány specializovanou funkčností
  • uživatelské role, kterým je prostředí dostupné

U některých typů nástrojů lze také určit, kam bude v uživatelském prostředí nástroj umístěn (k mapě, do lišty nástrojů apod.).
ProGIS pro mobilní klienty

ProGIS pro mobilní zařízení typu smartphony, tablety apod. umožňuje zapisovat údaje do sys­ tému přímo on-line v terénu. Toto řešení je postaveno na operačním systému Android a umožňuje i ukládáni informaci o prvcích pro off-line použiti. Pokud tedy dojde k situaci, kdy uživatel není v dosahu síťového připojení, mů­že využít off-line data a po opětovném připoje­ni sítě následně odeslat nově editované infor­ mace zpět do systému. Aplikace umožňuje následující akce:

  • vyhledání prvků
  • zobrazeni aktuálních údajů o vybraném prvku
  • zobrazení připojené dokumentace (protokoly o revizi, ...)
  • zápis aktuálních hodnot údajů k prvku, resp. vytvoření nového záznamu, doplnění poznám­ky nebo popisu
  • varování před zadáním technologicky nesmy­slné hodnoty o varování před překročením mezních hod­not o možnost doplnění dalších typů kontrol · možnost vytvoření a zasláni fotografie např. vady nebo znečištění možnost zaznamenání polohy prvku, včetně možnosti využití GPS
  • zobrazení kontrolní informace (na základě zadané hodnoty) o chybách

Mgr. Lucie Malíková, analytik a konzultant
Ing. Alexander Černohorský, CSc., analytik a konzultant

Publikováno v časopise CAD InGIS II/2013