27.4.2015 | Kategorie: Články

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. (THMÚ) poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí a v obci Povrly. Služby v této oblasti zajišťuje pro přibližně 30 000 bytů a pro nebytové objekty, jako jsou školy, obchodní centra, zdravotní střediska, penziony, domovy důchodců apod. Pro výkon své činnosti THMÚ spravuje a obsluhuje energetická zařízení 253 výměníkových stanic, čtrnáct plynových kotelen a k tomu příslušné sítě tepelných rozvodů. Do dalších 27 stanic zajišťuje dodávky páry a horké vody.


Technologická zařízení tepláren generují velké množství nezbytných provozních dat. Tato data jsou důležitá nejenom pro monito­ring stavu technologie (úniky, dopouštění, tlaky, teploty, frekvence, spotřeby médií atd.), ale i pro fakturaci dodaných energií. Tyto hodnoty se nyní již získávají částečně automaticky. Stále však existuje významný objem měřených veličin, které je nutné sledo­vat a zaznamenávat ručními odečty. Prová­dějí je pracovníci teplárny během fyzické návštěvy a kontroly technologického zaří­zení. Hodnoty jsou zapisovány do papírových dokumentů a následně na pracovišti přepiso­vány do některého ze systémů (provozní, ob­chodní, ... ).

Bez ručního přepisování

Ve společnosti THMÚ nasadila firma HSI webové řešení sběru dat, v němž se data zapisují prostřednictvím webového rozhraní přímo do konsolidované databáze měřených hodnot. Následně bylo implementováno mobilní ře­šení sběru dat, které doplňuje funkčnosti webové aplikace sběru dat. Dalším krokem k vyšší automatizaci bylo nasazení mobilního řešení tak, aby bylo možné provést zápis mě­řených hodnot z místa odečtu přímo do cen­trální databáze, což přináší odstranění mezičlánku ručního přepisu dat. Navíc ihned dochází k zápisu naměřených hodnot do da­tabáze s možností jejich okamžité kontroly. V případě současného automatického měření lze tak pohotově provádět kontroly správ­nosti odečtených hodnot. Tím lze vytvářet okamžitou a komplexní informaci o stavu te­plárenské sítě (provozní hodnoty, podklady pro fakturaci atd.).

Aplikace umožňuje následující akce:

  • Přihlášení uživatele
  • Vyhledání technologie (měřicího bodu - umístění technologie)
  • Zobrazení evidovaných měřicích zařízení v technologii včetně měřených veličin (ně­která měřicí zařízení umožňují měřit více veličin)
  • Zobrazení hodnot posledních měřených veličin
  • Zápis aktuální měřené veličiny
  • Doplnění poznámky k měřené veličině
  • Zápis informace o přetočení měřidla
  • Aplikace je integrovaná s Google Maps a umožňuje zobrazit umístění měřicího zařízení v mapě

Klientská část aplikace je postavena na ope­račním systému Android. Aplikace umožňuje nejenom práci on-line, ale i off-line. Režim off-line je důležitý pro práci v místech s ne­dostupným datovým připojením. Aplikace umožňuje přednačíst definice pro měření ve­ličin a odečet hodnot do interní paměti pří­stroje. Po připojení se k signálu (serveru) jsou hodnoty automaticky odeslány do cen­trální databáze. V případě jakéhokoli výpad­ku spojení během komunikace jsou hodnoty odesílány na server opakovaně tak dlouho, až dojde k jejich uložení.

Mobilní aplikace pro sběr dat je plně přizpů­sobitelná pro sběr jakýchkoli měřených hod­not a veličin. Rozsah hodnot lze nastavit v konfiguraci na straně serveru.

Důvody realizace mobilního řešení jednoznač­ně vyplývají z přínosu pro uživatele. Mezi vý­hody patří např. urychlení a zpřesnění sběru a zápisu dat, přístup k datům kdykoli a kde­koli, editace dat, eliminace chybovosti při pře­pisování dat a mnoho dalších.

Zanedlouho i s fotografií

Společnost HSI nabízí další možnosti rozší­ření funkčnosti typu vyfotografování mě­řeného zařízení a odeslání fotografie do systému. Tato funkce by umožňovala jedno­duchým kliknutím na tlačítko ve formuláři mobilního zařízení odeslat fotografii konkrét­ního měřeného přístroje. Funkci fotografo­vání zařízení bude možné dále využít při hlášení poruch a různých událostí do dispe­čerského deníku nebo evidence havárií. Spojením fotografie, polohy zařízení z GPS a základního popisu dojde k rychlejší identi­fikaci závady a tím snížení nákladů na její odstranění.


Ing. Bohumil Chmelař,
projektový manažer a konzultant

Publikováno v časopise FACILITY MANAGER v čísle 4/2014