17.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. v roce 2015 zahájila produktivní provoz rozšířeného Geoportálu s podporou zpracování dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu RDF. Současně je od 3.2.2015 účinná revize metodiky DSO_ME_0139_r09 Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS s formální změnou DSO_ME_0139_r09_z1 vydanou 15.7.2015. HSI realizuje nejen vizuální stránku komunikace na Portále ČEZ Distribuce, ale také nástroje pro export podkladových dat, pro přejímku dat zpracovaných podle této metodiky a jejich import do GIS. Zároveň byl pro zhotovitele ČEZ vytvořen nástroj pro tvorbu dat v tomto novém formátu. 
 

Ačkoliv nová metodika přináší výraznou změnu ve způsobu tvorby dat, pro stávající uživatele SW HSI nepředstavuje přechod na nový formát velký problém. Pro formát RDF, který nerozšiřuje již známou strukturu objektů a atributů, ale mění pouze způsob ukládání atributů vznikl samostatný modul ČEZ RDF obsahující standardní kresebné funkce (včetně vkládání detailů a jednopólového schématu), na které jsou uživatelé již zvyklí a jejichž chování zůstává v podstatě stejné. Formát RDF je v SW HSI vytvářen pomocí technologie XFM firmy Bentley. Proto modul obsahuje i speciální funkce pro práci v XFM – např. funkce na vytváření relací mezi prvky (relace se vytvářejí jen u malého množství prvků u kterých není možné relaci vytvořit automaticky při importu dat do GIS, např. relace mezi vedením a spojnicí), zvýrazňování podle XFM atributů, jejich hromadnou editaci či na přebírání dat z PD do DSPS.
 
V řadě případů nový formát představuje zjednodušení práce:
  • výrazné snížení počtu výkresů, se kterými je třeba pracovat - místo tří výkresů pro jednotlivé stavy probíhá zpracování v jednom souboru a stavy jsou monitorem nastavovány automaticky,
  • výkresy NN, VN, VVN a Trasy byly sloučeny do jednoho,
  • anotace jsou generovány z negrafických atributů prvků a jejich aktualizace je snadnější,
  • implementovány jsou závislé číselníky, které uživatele podpoří ve výběru správné hodnoty,
  • přehlednější datový model – řada grafických prezentací prvků byla nahrazena negrafickými atributy jednoho prvku, např. místo desítek podpěrných bodů jsou nyní nabízeny pouze dva prvky.

Nový formát samozřejmě přinesl i vyšší požadavky na kvalitu předávaných dat. Proto vznikla řada kontrolních funkcí, které rozšiřují dosud používané kontroly o požadavky na negrafické atributy, vazby mezi prvky, úplnost kresby apod.

Pro ulehčení přechodu ČEZ Distribuce umožňuje překlenovací období, ve kterém je možné odevzdávat data nejen v novém formátu (RDF), ale i ve starém formátu (ZDF), důležité ale je stáhnout si podkladová data z Portálu ve formátu odpovídajícím způsobu následného zpracování. Po celé toto období bude SW HSI podporovat oba formáty.

HSI také nabízí školení, která uživatelům SW HSI napomohou k hladkému přechodu na nový způsob tvorby dat.

Ing. Daniela Doksanská
projektový manažer a konzultant

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016