4.5.2015 | Kategorie: Články

Sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu náleží do základní infrastruktury státu. Jsou vý­znamným komunikačním prostředkem moderního hospodářství a základním nástrojem znalostní spo­lečnosti. Začlenění do informační společnosti před­pokládá splnění několika podmínek, přičemž právě základní podmínkou je vysokorychlostní přístup k sítím elektronických komunikací a k informačním a komunikačním technologiím.


Zvyšování dostupnosti k vysokorychlostnímu internetu je jednou z hlav­ních priorit Evropské komise v rámci cílů Digitální agendy 2020 a vlády České republiky zakotvené ve Státní politice v elektronických komunika­cích – Digitální Česko. Finanční náročnost výstavby vysokorychlostních přístupových sítí nové generace (NGA) je však enormní. Náklady na bu­dování sítí NGA se pohybují v řádech 1 500 až 3 000 korun na jeden metr infrastruktury. Z výše uvedených nákladů je možno sdílet mezi více zájemci o výstavbu až osmdesát procent celkových nákladů. Sdílení pasivní infrastruktury mezi jednotlivými operátory tak může výrazně snížit tyto náklady, respektive sdílet je mezi více subjekty, a tím zvýšit dostup­nost sítí NGA při zachování stávajícího objemu celkových investic.

Studie Evropské centrální banky, která analyzovala cíle Digitální agendy 2020 a provedla kvalifikovaný odhad potřebných investic pro jednotlivé členské země, dospěla k závěru, že celková výše potřebných investic pro Českou republiku přesahuje 120 miliard korun. Současná finanční krize však omezila potenciál ekonomického růstu a snížila objem investic nejen v telekomunikačním sektoru. Zároveň se na všech trzích zostřuje konkurence a financování dlouhodobých investic se stává obtíž­nější. Nekoordinovaný přístup při výstavbě a směrování investic tak nemůže dosáhnout požadovaných cílů.

Pro efektivní výstavbu vysokorychlostních sítí elektronických komu­nikací na principu sdílení investic je třeba zajistit ucelený informační systém poskytující relevantní geografické informace zejména v následu­jících oblastech:

 • dostupnosti existující infrastruktury vhodné pro pokládku optické in­frastruktury
 • dostupnosti vybudovaných sítí NGA
 • plánované výstavby využitelné pro pokládku optické infrastruktury
 • plánované výstavby sítí NGA
 • využití a směrování veřejné podpory pro výstavbu sítí NGA

A právě Portál pro sdílení infrastruktury (PPSI) vyvinutý společností HSI, spol. s r.o., je efektivním nástrojem pro poskytování výše uvedených infor­mací a optimálním řešením pro minimalizaci nákladů na výstavbu sítí.PPSI je plně intuitivní portálová aplikace, která správcům inženýrských sítí zjednoduší komunikaci s dalšími správci ohledně sdílení volných kapacit infrastruktury. Řešení je určeno všem vlastníkům (správcům) inženýrských sítí, kteří mají zájem optimalizovat své náklady a jsou při­praveni:

 • sdílet informace o vlastních volných kapacitách
 • sdílet informace o plánovaných akcích
 • nabízet spoluúčast na investičních akcích
 • spolupodílet se na investičních akcích jiných správců

ZÁKLADNÍ FUNKČNOST

PPSI je postaven na nejmodernějších webových technologiích, umož­ňuje autorizovaným uživatelům komunikovat pomocí internetového prohlížeče s ostatními správci sítí. Základním cílem portálu je graficky přehledně (nad celoplošnými referenčními mapami České republiky) a funkčně jednoduše zabezpečit čtyři základní příležitosti umožňující významnou redukci nákladů v oblasti sdílení kapacit v oblasti teleko­munikačních sítí na úrovni kolektorů, kabelovodů, trubek a chrániček, mikrotrubiček apod. Systém:

1. Nabízí vlastní již existující, ale volnou infrastrukturu dalším subjek­tům. Správce sítě má vybudovanou nevyužitou infrastrukturu a neplá­nuje její uplatnění. Rozhodne se tyto volné kapacity nabídnout jiným subjektům k pronájmu (či prodeji). Portál umožňuje snadné oslovení většího množství potenciálních zákazníků (správců sítí), vytvoření a vystavení nabídky (včetně geografické vizualizace). Portálová apli­kace zabezpečí vizualizaci nabídky a informování všech zúčastně­ných.

2. Nabízí spoluúčast na investiční akci. Správce sítě plánuje investiční akci spojenou se zemními pracemi, portál umožní vyhledání vhodné­ho správce sítě, který má rovněž zájem v daném území o investici a vybudování vlastní infrastruktury. Portál jednoduchou formou nad mapovým podkladem umožní zadat polohu a parametry investiční akce a informovat ostatní o možnosti spoluúčasti na investiční akci. Je možné sdílet infrastrukturu či společnou pokládku liniových staveb sítě ve sdílené kynetě.


3. Vyhledává volnou infrastrukturu od ostatních partnerů. Portál umož­ňuje analytické funkce, vyhledává vhodné příležitosti, nabízí volné kapacity a investiční akce dalších správců sítí. Tato část portálu je bez přímé komunikace mezi jednotlivými správci. Aplikace funguje jako „dispečerské pracoviště", kde má uživatel přehledně všechny důleži­té informace: mapovou část s vyznačenými lokalitami investic, vizualizaci v mapě pro nabídku volných kapacit dalších správců, textovou část se zvýrazněnými novinkami s možností zobrazení veškerých detailů k akci, přehled vlastních akcí a jejich stav apod.

4. Poptává volnou infrastrukturu u ostatních správců sítí. Portál posky­tuje správci možnost specifikace zájmového území přímo nad referenč­ní podkladovou mapou a zadat „žádost" či dotaz na ostatní správce sítí. Aplikace automaticky zahájí komunikaci s ostatními uživateli, kteří se pak mohou k žádosti vyjádřit, buď přímo nabídnout volnou kapacitu v daném území, nebo zahájit komunikaci ohledně jejich investiční akce. Portál eviduje jednotlivé aktivity, které jdou přímo na zadavatele a též naplňují informační hodnotu portálu samotného.


ARCHITEKTURA

Systém je postaven na principech portálů a aplikací Vyjádření k existen­ci sítí realizovaných společností HSI. Tato řešení jsou modulární, což umožňuje využití jednotlivých modulů i pro Portál pro Sdílení Infrastruk­tury. Systém je modulární a umožňuje postupné rozšiřování dle specifi­kace koncového zákazníka.

BENEFITY PORTÁLU

Finanční benefity:

 • úspora investičních nákladů v rámci sdílení finančních prostředků na zemní práce
 • redukce finančních nákladů při procesu výběru a realizace investič­ní akce (lokalizace investice, volba rozsahu investice, sdílení infor­mací o rozsahu investice)
 • úspory v rámci využití volných kapacit jiných správců sítí
 • zisk z pronájmu vlastních volných kapacit dalším subjektům
 • redukce provozních nákladů

Zvyšování efektivity:

 • optimalizace procesu investičních akcí
 • možnost využití volných kapacit jiných subjektů – nerealizace ná­kladné investiční akce
 • optimalizace vytíženosti kapacit sítí
 • výrazné zjednodušení komunikace mezi správci sítí
TECHNOLOGICKÉ POZADÍ

Základní modul CBL (Centrální Business Logika), který zabezpečuje správné workflow jednotlivých procesů, je postaven nad technologiemi ORACLE, včetně uložení dat do databáze. Základní technologií pro mapovou vizualizaci je platforma ArcGIS firmy ESRI. Systém zároveň umožňuje integraci nejrozšířenějších platforem pro vedení digitální dokumentace (zejména ESRI, Bentley, Intergraph, xCAD atd.). Součás­tí řešení je základní referenční mapová sada (uživatel má k dispozici mapy od středních měřítek až po mapy velkých měřítek). Pro vyhledá­vání a lokalizaci adres je využit Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

SHRNUTÍ

V současné době neexistuje v ČR jednotný komplexní systém pro sdílení dat a podporu poskytování dat oprávněným žadatelům či poskytování informací o infrastruktuře vhodné pro výstavbu či dosažení synergických efektů sdílením nákladů. Podobná situace je i v oblasti legislativy, která nijak neupravuje práva a povinnosti vlastníků infrastruktury včetně regulačních pravidel pro přístup a sdílení k uvedeným informacím. Bez ohledu na výše uvedené problémy však portálové řešení společnosti HSI, spol. s r.o., již nyní umožňuje správcům a vlastníkům síťové infra­struktury využít synergických efektů a minimalizovat náklady spojené s výstavbou sítí.

Ing. Jiří Lagner, ředitel pro strategii
Ing. Ondřej Žák, vedoucí projektu a konzultant

Publikováno v časopise IT Systems 10/2013