30.3.2016 | Kategorie: Kalendář akcí

Společnost HSI si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Pozemkové úpravy XXI., který se bude konat dne 14. dubna 2016 v Třebíči. HSI zde vystoupí s přednáškou na téma POZEM a POZEM+ v roce 2016. 

 

Odborný seminář Pozemkové úpravy XXI. v Třebíči pořádá Spolek zeměměřičů Brno. Cílem semináře je navázat na úspěšné semináře Pozemkové úpravy a Katastr nemovitostí v právní a technické praxi pořádané v letech 1995 až 2015 v Třebíči, seznámit účastníky s novými poznatky z problematiky pozemkových úprav a obnovy operátu.

Organizační pokyny
Seminář je určen pro
 • pracovníky pozemkových a katastrálních úřadů,
 • zpracovatele návrhů pozemkových úprav,
 • zpracovatele územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí se zahájenými a připravovanými pozemkovými úpravami,
 • oprávněné zeměměřické inženýry, podnikatele v oboru zeměměřictví a životního prostředí,
 • komerční právníky a advokáty, notáře, soudní exekutory
 • realitní kanceláře,
 • zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy
 • všechny, kteří při své činnosti využívají informace z katastru nemovitostí, nebo je tato tematika zajímá.
Vybraná témata přednášek:
 • Jiří Kostelník (Městys Mohelno) 
  Pozemkové úpravy v městysi Mohelno - praktické zkušenosti starosty s dopady a přínosy pozemkových úprav
 • Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT v Brně, FAST)
  Dopady adaptačních opatření na pozemkové úpravy - nastupující klimatické změny, nutná opatření v krajině, úloha pozemkových úprav
 • Ing. Josef Havelka (SPÚ)
  Proč pozemkové úpravy - možnosti a cíle pozemkových úprav, řešené a neřešené pozemky, příděly
 • Ing. Bc. Jan Kmínek (ČÚZK)
  Obvody pozemkových úprav - zjišťování hranic, geometrické plány pro obvod vyznačení upřesněného obvodu v katastrální mapě
 • RNDr. Josef Glos (Ageris spol. s r.o.)
  ÚSES v krajině - funkce územního systému ekologické stability v krajině, jeho legislativní ukotvení a vazba na pozemkové úpravy
 • Ing. Jan Vorlíček (HSI, spol. s r.o.)
  POZEM a POZEM+ v roce 2016.
 • a další