15.5.2015 | Kategorie: Články

Střední a menší vodárenské společnosti jsou nuceny se ve stále větší míře zabývat problematikou efektivity jejich fun­gování a současně i otázkami jejich konkurenceschopnosti na trhu. Významným faktorem v těchto procesech je dispo­nibilita komplexního informačního systému umožňujícího přístup k relevantním datům a odvozování informací ne­zbytných pro každodenní plnění úkolů až po informace po­žadované pro strategické rozhodovací procesy.


Jedním z přístupů k integraci informačních systémů po­užívaných ve společnosti je použití jednotné datové základ­ny, ve které požadovanou integrační složku plní jednoznač­ná informace o prostorové poloze. Použití tohoto principu je právě ve vodárenských společnostech jednoduše realizo­vatelné vzhledem ke skutečnosti, že většina evidovaných objektů a jevů souvisí s jejich prostorovou polohou. Z to­hoto pohledu je nezbytnou integrální součástí provozně technického informačního systému společnosti jeho díl­čí subsystém – geografický informační systém s provozně-technickými úlohami.
 • Geografický informační systém (GIS) se zabývá prostorovou polohou zařízení sítě a jejich technickou charakteristikou.
 • Provozně-technický informační systém (PTIS) využívá základu GIS a zabývá se podporou a řešením provozně-technických činností.
ROLE GIS/PTIS


Základním posláním GIS/PTIS ve vodárenské společnosti je zlepšení a modernizace vedení dokumentace vodohospo­dářské sítě včetně vyjádření o existenci sítě, možnost vzá­jemné výměny dat s dalšími subjekty (např. městy, kraji, jinými sítěmi), vytváření nejrůznějších tematických map, přístup k datům katastru nemovitostí, řešení údržby a po­ruch, podpora činností dispečerů a provozních pracovníků v terénu a další možnosti.Splnění těchto požadavků vyžaduje použití standar­dizovaného, ověřeného řešení, které zabezpečí bezpro­blémovou datovou komunikaci, a to i vně společnosti.Příkladem takového řešení je technologie společnosti Esri s provozně-technickou nadstavbou ProGIS od společnosti HSI, spol. s r.o.


ZÁKLADNÍ ÚLOHY ČÁSTI GIS

Podpora podnikových procesů je zabezpečena formou stan­dardních typových úloh GIS/PTIS:

 • vytváření a správa datové základny, detailní přehled o poloze sítí, jejich typu, stáří, materiálu apod.
 • územní identifikace jednotlivých technologických celků, zařízení a jevů
 • územní identifikace adres, pozemků, parcel, staveb a zákazníků
 • evidence, řešení a sledování poruch včetně trasování a identifikace postižených zákazníků
 • vedení dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž součástí je polohová dokumentace, je vyžadováno i platný­mi zákony, např. zákonem č. 50/1976 Sb., o územním pláno­vání a stavebním řádu (stavební zákon) § 103 odst. (l)
 • zobrazování dat z veřejných datových zdrojů RÚIAN, podkladových map (například stále více populární KM a ortofoto)
 • dostupnost dat katastru nemovitostí integrovaných pří­mo do GIS a využití pro řešení majetkoprávních vztahů
 • možnost přikládání dokumentů (fotografie, schématické plány, revizní správy apod.) k jednotlivým objektům evido­vaným v systému
 • tiskové sestavy dle potřeb uživatelů
 • zpřístupnění dat v prostředí webového prohlížeče
 • správa datového modelu
ZÁKLADNÍ ÚLOHY ČÁSTI PTIS
 • řešení plánované i reaktivní údržby
 • plánování odstávek a výluk
 • revize všech evidovaných zařízení
 • sledování poruch
 • majetkoprávní vztahy k pozemkům, liniovým stavbám a budovám
 • evidence věcných břemen
 • podpora výpočtů ve vodárenské síti
 • evidence vyjádření s automatickým hlídáním termínu vyjádření
 • vedení deníku dispečera
 • podpora plánování nových přípojek a investičních akcí
 • zpřístupnění dat o poloze sítě provozním pracovníkům (tisk, mobilní aplikace)

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Bez ohledu na velikost a šíři informačního systému v oka­mžiku jeho nasazení lze v dalších fázích zohledňovat dal­ší požadavky uživatelů. Obvyklým přáním bývá provázání s dalšími systémy ve společnosti, nejčastěji ekonomickým systémem či systémem evidujícím data o zákaznících. Dal­ší takový zdroj dat lze v GIS využít k dalším prostorovým analýzám.V poslední době v souvislosti s obecným trendem s mo­bilními zařízeními se množí požadavky na nejrůznější mo­bilní funkčnosti. Nejedná se o pouhou distribuci (geografic­ké informace, ale také o aktivní provozně-technické úlohy, kdy je potřeba v terénu data nejen číst, ale i zaznamenávat. Může se jednat o odečty měřidel, zaznamenávání aktuální­ho stavu zařízení, pořizování fotografií atd.

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ GIS/PTIS
 • útvar technické dokumentace
 • provozní útvar a údržba
 • útvar správy majetku
 • útvar rozvojové činnosti
 • útvar plánování a investiční činnosti
 • obchodní útvar
 • právní útvar
AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGIE ESRI

Otevřená technologie Esri je tvořena desktopovým, serverovým a mobilním subsystémem. Aktuálně je rozšířena o bouřlivě se rozvíjející technologie ArcGIS Online směřu­jící ke cloudovému řešení GIS, kdy uživatel nakupuje pouze požadované služby, nikoliv programový systém. Technolo­gie jako celek tak nabízí řadu variantních řešení a nasazení v závislosti na požadavcích uživatele, současně však i jeho finančních možnostech.Segmentu středních a menších vodáren se proto nabízí možnost zvolit si vstupní úspornou variantu, ze které může později vycházet k variantě širší.

Marek Nacházel,
obchodní manažer

Publikováno v časopise ArcRevue v čísle 2/2014