18.6.2015 | Kategorie: Články

Společnost Severočeské doly a.s. je naším dlouholetým zákazníkem. Systém GIS, založený na technologii ESRI, který společně vytváříme a rozvíjíme, slouží jako centrální datové úložiště prostorových dat. Umožňuje integraci dat vznikajících a využívaných v mnoha specializovaných systémech, které podporují zejména plánování a dokumentaci těžební činnosti v rámci celého životního cyklu dolu. Důležitou částí GIS je systém DULMAP, jenž je určen k vytváření a údržbě polohopisných dat o lokalitách povrchového dolu za účelem důlního mapování dle příslušné technické legislativy.

Současné řešení bylo vytvořeno v roce 2008 a následně prošlo drobnými úpravami, zohledňujícími především změny legislativy a požadavky uživatelů na úpravy usnadňující běžný provoz.Požadavky na upgrade systému byly vyvolány především těmito důvody:

  • Nutností zajistit bezproblémový chod systému i na nově pořizovaném hardwaru, jak u uživatelů, tak v rámci IT infrastruktury společnosti.
  • Potřebou reagovat na nové požadavky uživatelů, které stávající verze nepodporovala, a jejich účelový vývoj na míru by byl zbytečně nákladný.
  • Požadavkem na revizi lehkého klienta vyvolaným ukončením podpory použité technologie ze strany společnosti Esri, potřebou zlepšit celkovou funkčnost a omezení, použitím nové technologie a zohledněním nových možností a standardů.
  • Potřebou zlepšit odezvy celého systému.
  • Možností využití nové funkčnosti, kterou aktuální verze ArcGIS 10.2 přináší, a která může pomoci při zvýšení produktivity a kvality zpracovávaných dat.

Projekt migrace byl zahájen v červnu loňského roku definicí cílového konceptu a realizace samotného řešení byla ukončena na začátku roku 2015.

Nejdříve proběhla revize současného řešení. Byly posouzeny připomínky a požadavky uživatelů systému a zároveň byly vyhodnoceny zkušenosti z provozu. Pro realizaci byl kromě samotného systému ArcGIS využit i systém ProGIS vytvořený firmou HSI, a to především pro potřeby webového klienta. Důvodem bylo snížení nákladů na samotný vývoj a zvýšení kvality celého řešení díky použití již připravených a ověřených komponent.

V průběhu realizace bylo nezbytné vyřešit několik technologických problémů. Bylo zapotřebí nahradit postupy vytváření dynamických symbolů ve webovém prostředí, které byly používány pro zobrazení map dle zvyklostí a požadavků nejen uživatelů, ale i legislativy. Jak již bylo předesláno, největší změnou, kterou upgrade pro uživatele přinesl, bylo nové řešení webového rozhraní. Aktualizovaná verze díky větší funkčnosti přináší mimo jiné i možnost snížení počtu licencí těžkého klienta a tím snížení nákladů na údržbu nového systému.

V současnosti je systém již v rutinním provozu a lze říci, že všechny požadavky na něj definované byly splněny.

Ing. Zdeněk Švenka,
vedoucí vývojový pracovník