Pro energetické společnosti vytváříme informační systémy, které poskytují operativní dostupnost informací o distribuční síti a majetkoprávních vztazích.

REFERENČNÍ PROJEKTY:
  • Rozvoj mapových služeb v ČEZ, a. s.
  • Technologická linka pro sběr a zpracování geodetických dat v E.ON Česká republika
  • Migrace geografického informačního systému v Pražské energetice, a. s.
  • Jednotná evidence nemovitostí v Pražské energetice, a. s.

Provozně-technický informační systém speciálně vytvořený pro energetické společnosti poskytuje informace o:

  • distribuční síti včetně polohopisných, topologických, technických a provozních údajů
  • připojených zákaznících
  • technické a správní evidenci
  • fotodokumentací a nejrůznějších úlohách spojených s provozem soustavy
  • objektech jako jsou pozemky, budovy a sítě ve vlastnictví společnosti

Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů. Využívá se při identifikaci místa poruchy, při získávání informací o veškerých prvcích sítě či o nemovitém majetku, při plánování odstávek, revizí a údržby. Kombinací grafických, technických a popisných informací uživatel získává komplexní pohled na rozvodnou síť a majetek společnosti.

Informační systém umožňuje integraci a okamžité zpřístupnění technických, provozních, majetkoprávních a marketingově-obchodních údajů sledovaných energetickou společností. Řešení lze snadno začlenit do celopodnikové informační infrastruktury.