Automatizace Vyjadřování ve společnosti SITEL, spol. s r.o.

Společnost SITEL nabízí stavební veřejnosti možnost elektronického podání žádosti a vyzvednutí automaticky zpracovaného vyjádření k existenci sítí díky řešení od společnosti HSI. Zvyšuje tak výrazně efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a snižuje náklady na zpracování vyjádření.

 

„Stavebníci potřebují k získání stavebního povolení mimo jiné i podklady o naší síti. Ročně o ně žádá zhruba 20 000 stavebníků, další žádostí zpracováváme pro naše smluvní partnery z řad ostatních správců technické a dopravní infrastruktury. V průměru jsme na žádosti odpovídali za osm až deset dní, nyní probíhá celý proces výhradně elektronicky. Od registrace zájemce a zadání požadavku, přes interní zpracování, až po získání plnohodnotného vyjádření formou e-mailu s odkazem na elektronické úložiště. V současné době je portál v rutinním provozu a umožňuje zákazníkovi podat jedinou žádost a získat Vyjádření od více společností, aniž by bylo nutné žádost opakovaně zakládat či dokonce odesílat poštou."

Pavel Rybka,
Ředitel servisních služeb

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Až 90% snížení nákladů na zpracování vyjádření díky elektronizaci procesů
  • Zjednodušení komunikace s žadatelem
  • Výrazné zkrácení doby poskytnutí Vyjádření
  • Úspora nákladů na zaměstnance a jejich efektivnější využití
  • Navýšení výnosů v oblasti poskytování dat zpoplatněním
  • Naplnění legislativních povinností

 

CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA

Společnost SITEL patří mezi nejvýznamnější dodavatele telekomunikačních technologií v České republice a jejími zákazníky jsou nejvýznačnější provozovatelé telekomunikačních a datových služeb v ČR. Svým zákazníkům zajišťuje širokou paletu služeb při návrhu, realizaci i údržbě telekomunikačních a datových sítí.

Výchozí situace

Zákazník dlouhodobě hledal optimální řešení a prověřoval možnosti výrazného zefektivnění činnosti oddělení Dokumentace sítí, testoval alternativní možnosti elektronických náběrových portálů a získával informace z referenčních projektů dalších správců sítí. Celý proces zpracování žádosti, vyhodnocení střetů se sítěmi ve správě SITEL, stanovení podmínek ochrany sítě a doručení Vyjádření zákazníkovi probíhal manuálně s velmi nízkou produktivitou. Po interních analýzách byl projekt zahájen na konci roku 2013, kdy SITEL společně s HSI provedl detailní rozbor dat, mapových podkladů a procesů a připravil business case. Vzhledem k tomu, že návratnost celé investice do portálu VEST je kratší než jeden rok, a také další ekonomické ukazatele jsou velmi příznivé (např. míra výnosnosti ROI byla vyšší než 380% a NPV(5) vyšší než 5 mil. Kč), rozhodl se zákazník realizovat celý projekt a implementovat řešení Portálu VEST.

Výsledek PROJEKTU

Výsledkem projektu je sjednocení zpracování žádostí pro více společností a využití plně automatického zpracování dle parametrů nastavovaných zákazníkem individuálně pro každou definovanou oblast. Došlo k výraznému snížení nákladů na agendu poskytování dat oprávněným žadatelům, úspoře nákladů na a jejich efektivnější využití, zkrácení času vyřízení žádosti a usnadnění jejího podání pro žadatele. Díky automatizaci zpracování žádostí došlo k redislokaci uvolněných kapacit na zvýšení kvality datového fondu společnosti SITEL.


Naše ŘEŠENÍ

Systém VEST implementovaný ve společnosti SITEL je z pohledu architektury standardním řešením HSI a skládá se z náběrového webového portálu a jádra systému. Webový portál slouží žadatelům k zadání žádosti, definování zájmového území pomocí polygonu zakresleného nad mapou a po vyřízení žádosti k jejímu odběru. Jádro systému tvoří tzv. business logika, která je obklopena jednotlivými funkčními moduly – Notifikace, PDF (ro)boty pro tvorby textových a mapových dokumentů, Zpoplatnění, atd. K business logice se také váží jednotlivá rozhraní. Systém VEST je doplněn vlastním mapovým oknem na HSI technologii ProGIS, které umožňuje nejen zobrazení polohopisných dat, ale i orientační zákres polohy sítí v oblastech, kde není ještě dokončen proces sjednocení dat. V rámci implementace VESTu tak společnost SITEL získala i lehkého GIS klienta, který umožní zpřístupnění polohopisných dat širokému spektru uživatelů.

Další důležité rozhraní je implementováno pro zajištění procesů zpoplatnění. Společnost SITEL nabízí svým žadatelům možnost platby poplatku za vydání žádosti formou převodu peněz na účet. Nejvýznamnějším rozhraním je tak interface na systém Navision pro účely evidence žadatelů, fakturaci a uvolňování žádostí k vyzvednutí žadatelem.

V současné době je portál v rutinním provozu a je umístěn na www.vyjadreni.sitel.cz.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU