Geoportál Skupiny ČEZ pro stavební veřejnost – automatizované zpracování dokumentace staveb

Řešení Geoportál Skupiny ČEZ automatizuje procesy poskytování podkladů pro zpracování dokumentace, přebírání digitální dokumentace ke kontrolám a kontrol projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení staveb. Automatizace významně urychlila zpracování dokumentace, přispěla ke zvýšení kvality dat i ke zrychlení komunikace pro zpracovatele dat.

 

 

„V letech 2010 – 2011, kdy probíhala implementace Geoportálu, byly počty zpracovávaných sdělení k existenci sítí okolo 75 tisíc ročně. Za rok 2016 jich už bylo více než 160 tisíc. Automatizace umožňuje komfortně (z hlediska žadatelů i zpracovatele) zpracovávat výrazně větší objem požadavků. Obdobná situace je při zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Výchozím stavem bylo předávání dat ke kontrole e-mailem, kdy nebyla možná systémová kontrola vydávání a plnění lhůt dílčích stanovisek. V současné době jsme dospěli k cílovému stavu – 100% projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby je předáváno ke kontrole prostřednictvím Geoportálu a je zajištěna systémová kontrola vydávání dílčích stanovisek a dodržování termínů. Automatizace umožňuje adekvátně zpracovávat velké objemy dat a udržovat tak aktuální datovou základnu jako nezbytný základ kvalitního provozování sítě.“

 

Ing. Pavel Šmakal,
Specialista/metodik správy dat o síti


 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

 • Zrychlení zpracování dokumentace díky automatizaci procesů a částečné nezávislosti na činnosti správce dat
 • Zvýšení kvality dat díky přímému přenosu dat od zdroje do systému GIS

 • Minimalizace chyb díky automatickým kontrolám

 • Zpřesnění již evidovaných dat podle reálné situace v terénu 

 • Urychlení komunikace a zvýšení komfortu pro zpracovatele dat, kteří nejsou omezeni pracovní dobou správců dat (s výjimkou vizuální kontroly dat)

 • Zkrácení lhůty pro vydání dílčího stanoviska správce dat k PD nebo DSPS na 3 pracovní dny 

 • Zrychlení procesu připojení odběratelů k distribuční síti

   

Charakteristika zákazníka

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.

Výchozí situace

Geoportál spuštěný již v roce 2012 umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat rychle a pohodlně data a informace o existenci energetických a telekomunikačních sítí i dalších územně analytických podkladů prostřednictvím internetu. V první etapě implementace – nasazení Geoportálu, byly řešeny především oblasti datových a legislativních výstupů, které Skupina ČEZ, jako správce technické infrastruktury, má za povinnost dle legislativy poskytovat.

Portál obsahoval tři moduly:
Modul SES (stanovisko k existenci sítí) je automatizovaná linka poskytující stanovisko k existenci sítě externím žadatelům, zpracovává zhruba 160 tisíc požadavků ročně.
Modul DDP (digitální data pro projektanty) zajišťuje automatické poskytování podkladových digitálních dat autorizovaným projektantům pro konkrétní stavby a neautorizovaným žadatelům na základě zadaného území v ročním objemu téměř 35 tisíc datových sad.
Modul ÚAP (územně analytické podklady) automatizovaně poskytuje územně analytické podklady pro územní plánování, umožňuje autorizovaným orgánům veřejné správy získat data pro zjištění a vyhodnocení stavu i vývoje území dle platné legislativy. Roční objem je cca 500datových sad.
Po velmi dobrých zkušenostech s automatizací výše uvedených činností bylo rozhodnuto o dalším významném rozvoji portálu.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu je automatizace oblasti zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby (ročně je realizováno cca 15 tisíc staveb). Byly automatizovány exporty podkladových dat, předávání a kontroly dat, následné importy dat do GIS a byla rozšířena dodavatelsky připravovaná data zejména o relace, ale i atributy. Dochází tak k dalšímu urychlení zpracování dokumentace, zároveň zvýšení hodnoty dat a to přispívá k rychlejšímu připojení zákazníků k distribuční síti.


NAŠE ŘEŠENÍ

Skupina ČEZ prostřednictvím Geoportálu poskytuje služby pro odbornou veřejnost, především pro projektanty a dodavatele staveb. Automatizuje procesy poskytování podkladů pro zpracování, přebírání projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení staveb v digitální podobě, kontroly a podporuje i procesy importu dat do GIS.

Projekt „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb (RDF)“ probíhal jako druhá etapa rozvoje Geoportálu. Stávající moduly Geoportálu pro komunikaci s odbornou veřejností byly rozšířeny o automatizované poskytování dat projektantům a zhotovitelům dokumentace skutečného provedení stavby z ESRI Geodatabáze pro formát RDF a o automatizované přebírání zpracované dokumentace za účelem kontroly z CAD ČEZ formátu nebo univerzálního ČEZ výměnného formátu a import dat do provozní ESRI Geodatabáze.

Projekt zlepšuje proces zpracování dokumentace v lince automatizované kontroly, vizuální kontroly s možností doplnění dat a podpory dílčích kroků (automatické smazání likvidovaných dat, automatická změna polohy stávajících dat v případě potřeby jejich navázání na nová geodeticky měřená data, import nových dat) automatizovaného importu dat do GIS.

Rozvoj zahrnoval optimalizaci datového modelu přebíraných dat - díky specifikaci atributů objektů (např. doplnění atributu provozní napětí k jednotlivým prvkům, doplnění evidenčních dat kabelů atd.) a relací mezi nimi došlo ke snížení počtu specifikovaných tříd objektů a počtu předávaných výkresů (souborů), ale zároveň k nárůstu informační hodnoty zpracovávaných dat. Byla rozšířena komunikace v rámci internetového portálu, což umožňuje autorizovaným projektantům získávat podkladová data pro zpracování projektové dokumentace (dále PD) nebo dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS), ale také tato data po zpracování předávat ke kontrolám a importu do GIS. Došlo k úpravě exportních postupů.

Bylo vylepšeno nahrávání zpracovaných dat PD nebo DSPS a jejich plně automatizovaná kontrola, po níž ještě následuje vizuální kontrola a další kroky s následnou mailovou komunikací zajišťovanou Geoportálem o výsledku kontrol dodavateli. Byly vylepšeny další kroky zpracování, které zahrnují automatizované činnosti i činnosti uživatele s funkční podporou v prostředí ArcGIS. Byl zajištěn finální import dat PD či DSPS do Geodatabáze.

Uvedené rozšíření se tak věcně dotýká všech stávajících modulů řešení, tedy portálu, business logiky, klienta, GIS funkčností, kontrol i rozhraní. V rámci portálu došlo k rozšíření možností vyžádání dat, předávání dat a vylepšení komunikace s uživateli.

Business logika pro nové bloky PD či DSPS zahrnuje automatické workflow, jímž je řízen celý proces v několika možných větvích toku zpracování žádosti. Klient poskytuje interním uživatelům komfortní přehled o stavu jednotlivých žádostí s možností pro vybrané uživatele do zpracování vstupovat ručně, přehled stavu jednotlivých modulů a také rozsáhlý reporting.

GIS funkčnosti řeší primárně exporty a zpětné importy dat, ale mezi tím i řadu dalších kroků ve vizualizaci změn, ke kterým v datech došlo. Vzhledem k požadavku zapracovávat projektovou dokumentaci, ale zároveň neměnit aktuální stav dat, byla vytvořená rozsáhlá funkčnost tzv. alternativní kresby, která řeší výše uvedený požadavek, tj. zachovává stávající stav, ale zároveň zobrazuje i stav projektovaný v situacích, kdy dochází k částečné změně polohy objektů, detailů atd. Kontroly byly převedeny do serverového řešení – plně automatizované serverové kontroly využívají možnosti produktu GeoWebPublisher (Bentley). K obvyklým již existujícím kontrolám, prováděným lokálně, také přibyla další sada kontrol souvisejících s datovým rozšířením.

Na rozhraních řešení komunikuje se SAP (ve vazbě na stavby), data jsou také předávána do systémů Dispečerského řízení sítě a Výpočetního systému.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU


   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •