Integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s. realizovaly rozsáhlý projekt sjednocení různorodých systémů GIS na jednotnou platformu reprezentovanou technologií ESRI a zároveň došlo k vytvoření komplexního úložiště prostorových dat. Byl využit systém DULMAP pro digitální modelování lomu s možností tvorby důlní mapy dle příslušné technické legislativy.

„Hlavní cíl, kterým bylo vytvoření jednotného úložiště prostorových dat a jejich prezentace především pomocí webového rozhraní, byl splněn. Díky modulárnosti a celkové otevřenosti systému je možné již od začátku pružně reagovat na neustále se měnící potřeby a požadavky uživatelů. To umožňuje další postup integrace složitého a velmi specifického prostředí zpracování prostorových údajů ve společnosti a zajištění efektivity práce s těmito daty."

Ing. Petr Štěpán,
Vedoucí oddělení GIS

hlavní PŘÍNOSY řešení

  • Zefektivnění práce a zpracování prostorových údajů
  • Zajištění dostupnosti dat a technologické podpory procesů řízení společnosti
  • Zjednodušení údržby datové základny prostorových dat ve společnosti
  • Snížení množství podporovaných technologických platforem

 

Charakteristika zákazníka

Severočeské doly a.s. jsou největší společností zabývající se těžbou hnědého uhlí a doprovodných surovin v České republice. Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi v lokalitách lomů Tušimice a Bílina.

Výchozí situace

Jako u každého povrchového lomu jeho zájmové území prochází intenzivními a trvalými změnami, které vyžaduji přesné plánování a dokumentaci. Požadavkem byla tvorba nového systému, který však neměl nahradit stávající specializované systémy, ale měl připravit podmínky pro co nejsnazší využívání jejich výstupů nebo poskytování dat pro jejich provoz. Vznikla potřeba zabezpečit archivaci stavu datové základny důlní lokality k danému datu.

Výsledek projektu

Byla vytvořena integrační platforma pro využití a prezentaci prostorových dat lomu, která pocházejí z mnoha datových zdrojů a aplikací provozovaných ve společnosti. Došlo k sjednocení dosud různorodých GIS systémů na technologickou platformu ESRI (systém ArcGIS) včetně sjednocení mapové důlní dokumentace na této platformě a k vytvoření jednotného úložiště prostorových dat. Účelné a rychlé zobrazení dat je zajištěno pomocí webového rozhraní.


Naše ŘEŠENÍ

Projekt zahrnoval návrh a implementaci centrálního datového úložiště a ověření všech postupů zpracování dat v rámci společnosti, ale i dat z externích zdrojů například z katastru nemovitostí nebo od dodavatelů plánů rekultivací. Dle připravených postupů proběhly importy a exporty dat v různých formátech a data lze sdílet formou webových služeb. Dále bylo realizováno prostředí pro podporu správy majetku včetně zajištění vazby na ekonomické údaje v systému SAP. Došlo k rozvoji funkčností pro importy dat z různých systémů používaných na obou dolech společnosti.

Byly zavedeny úlohy pro potřeby jednotlivých útvarů pokrývající hlavní podnikové procesy jako je problematika pozemků a rekultivací, úlohy pro problematiku báňského plánování umožňující prezentaci údajů z plánovací dokumentace, porovnávání dat z různého období a prezentaci geologických řezů včetně možnosti poskytování jejich dat uživatelům ve formě PDF nebo DXF dokumentů. Byla realizována úloha online zobrazování polohy bagrů snímaných s využitím GPS. Byl připraven samostatný aparát pro správu archivovaných lokalit. Systém DULMAP, který slouží k vytvoření a údržbě polohopisných dat o lokalitách povrchového dolu za účelem důlního mapování dle příslušné technické legislativy, byl začleněn do prostředí ArcMap. Nový DULMAP zajišťuje podporu aktualizace dat v jednotném datovém úložišti polohopisných dat GIS, a také podporu specifické symbologie důlního mapování.

Modulárnost aplikace podporuje snadné úpravy pomocí šablon a konfigurace, což umožňuje následující rozvoj dle postupně přibývajících požadavků na další využití.

Základní informace o projektu